Welkom in de Tuin van God
Categorieën
Tuin van God!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
092landschap1.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stream
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.gif picture by riaRIJKERS2
 
 

 

 

 

Laatste artikelen
 
 
 
 
  
Welkom in
 
 Tuin van God
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Wandel in vrede in de Tuin van God.
Geniet met volle teugen
Laat het voor je zijn
als een Oase.
Een plek van rust en vrede.
 
 
 
  
 
De Here God heeft alles gemaakt.
en het was goed!
God en God alleen.
Aan Hem alle eer.
 
 
Reacties
 
 
 
 
The Garden Path 

Let's stroll along a garden path
And just enjoy the day
No thoughts or worries fill our minds
We'll just wander on our way....

Forget about life's problems
You'll see that they will keep
Just walk with me a little ways
Nature's blessings we will reap.

Let's find some joy in little things
We'll talk of nothing much
Just wander down the garden path
Sweet flowers we shall touch.

We'll find a spot to sit awhile
And watch the clouds float by
We'll listen to the song of birds
And sigh a pleasant sigh.

When at last the day is over
And home now we must go
Take the memory along with you
For the days you're feeling low.

~ Charlotte Anselmo ~


Reacties

 

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

Reacties
 
 
Kom tot de Vader
 
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telke elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Todat je komt.
 
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft betstaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf hij Zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
 
Kom tot de vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.
 
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
 
Opwekking
 
 
Reacties

 

 

 

De Hof van Eden

 

Voorts plantte de HERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. 9 Ook deed de HEREGod allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

10 Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. 11 De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land Chawila, waar het goud is; 12 en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. 13 De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië. 14 De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.
15 En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. 16 En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 19 En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 20 En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. 21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elka
 
Genesis 1: 8-25
 
Reacties

 

 

 Weg uit de Hof van Eden

 

De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot d: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult e vrouwzijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

8 Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof.
9 En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? 10 En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. 13 Daarop zeide de HERE God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. 14 Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. 17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, 18 en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; 19 in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
20 En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. 21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.
22 En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. 23 Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde
om de weg tot de boom des levens te bewaken.
 
Genesis 3
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Vrede van God.
 
 
Vrede van God,
de vrede van God,
de vrede van God
zij met jou.
Vrede van Hem,
vrede van God,
de vrede van God
zij met jou.
 
In Jezus' naam,
in Jezus' naam,
in Jezus' naam
geef ik jou:
vrede van Hem,
vrede van God,
de vrede van God
zij met jou.
 
Heilige Geest,
de Heilige Geest,
de Heilige Geest
zij met jou.
Vrede van Hem,
vrede van God,
de vrede van God
zij met jou.
 
(Opw.)
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
De HEER is mijn herder,
 
 
 
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
 
 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
 
 
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
 
 
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
 
 
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
 
Psalm 23
 
 
 
 
 
 
Reacties

 

 

 
God's Hof
 
In Gods hof bloeien Hemelse bloemen
allen lief'lijk en schitt'rend van kleur
daar gepland door Gods hand
in dat wondere land
zacht verspreidend een tedere geur
 
Geloof,Hoop en Liefde, drie lelien zo rein
zij bloeien in 't harte, dat need'rig wil zijn
Geloof,Hoop en Liefde, zij vormen wel een
maar 't schoonste van allen is Liefde alleen!
 
O,die bloemen vol hemelse geuren
zij spreken een tale zo schoon
van vertrouwen en moed
van een vreugde zo zoet,
van geloof in Gods Enige Zoon
 
In die hof hoor 'k de stem van mijn Meester
in 't geluid de ruisende wind
en Hij gaat aan mijn zij,en Zij oog rust op mij
als Hij spreek tot Zijn liefhebbend kind.
 
 
Bron onbekend
 

 

Lees meer...

 

 

 

The Garden of the Lord.   

 

A garden enclosed is my sister, [my] spouse;    A spring shut up, a fountain sealed.    Thy shoots are a paradise of pomegranates, with precious fruits;    Henna with spikenard plants;    Spikenard and saffron;    Calamus and cinnamon, with all trees of frankincense    Myrrh and aloes, with ail the chief spices:    A fountain in the gardens,    A well of living waters    Which stream from Lebanon.    Awake, north wind, and come, [thou] south;    Blow upon my garden, [that] the spices thereof may flow forth.    Let my beloved come into his garden,    And eat its precious fruits.    I am come into my garden, my sister, [my] spouse;    I have gathered my myrrh with my spice;    I have eaten my honeycomb with my honey;    I have drunk my wine with my milk.    Eat, O friends; drink, yea drink abundantly, beloved onesl!   

Song of Solomon 4: 12 - 5: 1

 

 

With these choice words from the Song of Songs, the Bridegroom likens His bride to a garden of delights. Probably, all believers, with hearts opened to understand the Scriptures, would agree that in the Bridegroom, or the "Beloved", of the Song of Songs, we have a beautiful figure of Christ. Most would also concede that, in the interpretation of the Song, the bride sets forth Christ's earthly people.

While, however, the strict interpretation of the bride has Christ's earthly people in view, we are surely warranted in making an application to the Church, the heavenly bride of Christ.

Furthermore, if we may discover in this garden the excellencies that Christ would find in His heavenly bride, do we not at the same time learn what the love of Christ is looking for in the hearts of those who compose the bride? May we then, for a little, meditate upon this garden, with its spring, its fruit, its spices, and its living waters, as describing what the Lord would have our hearts to be for Himself.

First, we notice that the Bridegroom always speaks of the garden as "My garden"; while the bride delights to own it is "His garden". "Awake O north wind . . . blow upon My garden," says the Bridegroom. The bride replies, "Let my Beloved come into His garden." In response, the Bridegroom says, "I am come into My garden." The application is plain — the Lord claims our hearts for Himself. "My son, give Me thine heart," says the Preacher (Prov. 23: 26). "Sanctify the Lord God in your hearts," is the exhortation of an Apostle (1 Peter 3: 15): and again, another Apostle can pray that "Christ may dwell in your hearts by faith" (Eph. 3: 17).

It is not simply our time, our means, our brains, and our busy service, that the Lord desires, but first, and above all, He claims our affections. We may give all our goods to the poor, and our bodies to be burned, but, without love it will profit nothing. The Lord is still saying to us, "Give Me shine heart."

"Thou hast left thy first love", was a solemn word indicating that whatever excellencies belonged to the believers thus addressed, their hearts had ceased to be a garden for the Lord. As one has said, "A wife may take care of the house, and fulfil all her duties so as to leave nothing undone for which her husband could find fault; but if her love for him has diminished, will all her service satisfy him if his love to her be the same as at first?" (J.N.D.).

Above all, then, the Lord claims the undivided affection of our hearts. The garden must be His garden. Moreover, if the Lord claims our hearts to be a garden for His delight, they must have the marks of the garden that is according to His mind.

As we read this beautiful description of the garden of the Lord, we note five outstanding features which set forth in figure what the Lord would have our hearts to be for Himself. First, the garden of the Lord is an enclosed garden. Secondly, it is a watered garden, with its spring shut up and its fountain sealed. Thirdly, it is a fruitful garden — a paradise of pomegranates with precious fruits. Fourthly, it is a fragrant garden, with trees of frankincense, and all the chief spices. Lastly, it is a refreshing garden from whence "the living waters" flow, and the fragrance of its spices is carried to the world around.

The garden enclosed. If the heart is to be kept as a garden for the pleasure of the Lord, it must be as "a garden enclosed." This speaks of a heart separate from the world, preserved from evil, and set apart for the Lord.

May we not say that, in the Lord's last prayer, we learn the desire of His heart that His people should be as "a garden enclosed"? We hear Him tell the Father, that His own are a separate people, for He can say, "They are not of this world, even as I am not of the world". Again, He desires that they may be a preserved people,for He prays, "Keep them from the evil". Above all, He prays that they may be a sanctified people, for He says, "Sanctify them through thy truth" (John 17: 14-17).

Does not the Preacher exhort us to keep our hearts as "a garden enclosed", when he says, "Keep thy heart more than anything that is guarded"? (Prov. 4: 23, N. Tr.). Again we do well to heed the Lord's own words, "Let your loins be girdled about". Unless the girdle of truth holds in our affections and thoughts, how quickly our minds will be drawn away by the things of this world, and the heart cease to be "a garden enclosed".

Again, the Apostle James desires that our hearts may be preserved from evil, when he warns us, "If ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth . . . for where envying and strife is, there is confusion and every evil work" (James 3: 14-16). Never has there been a scene of confusion and strife amongst the people of God that has not had its hidden root, of envy and strife, in the heart. We may be sure that the heart that entertains bitterness, envying, and strife, will be no garden for the Lord.

How necessary, then, to have our hearts kept in separation from the world, and preserved from evil. Nevertheless, the refusal of the world, and the flesh, will not be enough to constitute our hearts "a garden enclosed." The Lord desires that our hearts may be sanctified, or set apart for His pleasure, by being occupied with the truth and all that is according to Christ. Does not the Apostle Paul set before the Philippians "a garden enclosed" — a heart sanctified for the Lord, when he says, 'Whatsoever things are true, whatsoever things are noble, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue and if there be any praise, think on these things'?

If the heart is full of cares, fretting over wrongs, and full of bitterness towards those who may have acted badly towards us: if we are entertaining evil imaginations, malicious thoughts, and revengeful feelings towards a brother, it is very certain our hearts will be no garden for the Lord.

If then we would have our hearts freed from things that defile and turn the heart into a barren waste, choking the garden with weeds, let us follow the instruction of the Apostle when he tells us, "Be careful for nothing; but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God." Having, like Hannah of old, poured out our hearts before the Lord, and unburdened our minds of all the cares, the sorrows, and the trials that pressed upon our spirits, we shall find that "the peace of God, which passeth all understanding, shall keep our hearts and minds through Christ Jesus". Thus set free from all that might come in between the soul and God, our hearts will be at liberty to enjoy the things of Christ, and our minds free to "think on these things" —  these holy and pure things which should mark one whose heart is "a garden enclosed".

A watered garden. The heart that is set apart for the Lord will have its hidden source of refreshment and joy. It will be a garden with "a spring shut up" and "a fountain sealed". A spring is an unfailing supply; a fountain rises up to its source. The Prophet can say, of one who walks according to the mind of the LORD, that his soul shall be "like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not" (Isa. 58: 11). To the woman of Sychar the Lord spoke of giving "a fountain of water springing up into everlasting life", to be "in" the believer. The world is entirely dependent upon surrounding circumstances for its passing joy; the believer has a spring of joy within — the hidden life lived in the power of the Holy Spirit.

As the spring of life the Holy Spirit meets all our spiritual needs by guiding us into "all truth": as the fountain of life, He engages our hearts with Christ above. The Lord can say, "the Spirit of truth which proceedeth from the Father, He shall testify of Me" — Christ in His new place in the glory. Thus as the Spring, He refreshes our souls with the truth; as the Fountain springing up to its source, He engages our hearts with Christ.

Let us, however, remember that the spring, which is the source of blessing, is "a spring shut up", and the fountain is "a fountain sealed". Does this not remind us that the source of blessing in the believer is sealed to this world, and wholly apart from the flesh? The Lord speaks of the Comforter as One that "the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him: but ye know Him for He dwelleth with you, and shall be in you" (John 14: 17). Again we read, "the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other" (Gal. 5: 17).

Alas! we may mind the things of the flesh, and turn aside to the world, only to find we grieve the Spirit so that our hearts, instead of being as a watered garden, become but a dry and barren waste.

A fruitful garden. The "spring" and the "fountain" will turn the garden of the Lord into a fruitful garden — "a paradise of pomegranates with precious fruits". The ungrieved Spirit will produce in our hearts "the fruit of the Spirit", which, the Apostle tells us, "is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, fidelity, meekness", and "self-control" (Gal. 5: 22). What, indeed, are these precious fruits of the Spirit but the reproduction of the character of Christ in the believer? The fountain, rising up to its source, occupies with Christ and His excellencies; and, beholding the glory of the Lord we are changed into the same image from glory to glory. Thus the hears becomes a garden of the Lord bearing precious fruit for the delight of His heart.

A fragrant garden. Not only is the garden of the Lord a garden of precious fruits, but a garden of spices from which sweet odours arise. In Scripture, fruit speaks of the excellencies of Christ, but the spices, with their fragrance, speak of worship that has Christ for its object. In worship there is no thought of receiving blessing from Christ, but of bringing the homage of our hearts to Christ. When the wise men from the East found themselves in the presence of "the young Child", they fell down and "worshipped Him", and "presented unto Him gifts; gold, and frankincense and myrrh" (Matt. 2: 11).When Mary anointed the feet of Jesus with "a pound of ointment of spikenard, very costly," she was not, as on other occasions, at His feet as a receiver to get instruction, or find sympathy in her sorrow; she was there as a giver to render the worship of a heart filled with the sense of His blessedness. It was good to beat His feet to hear His word, and, again,to beat His feet to receive comfort in sorrow, but in neither case do we read of the ointment with its odour. But when she is at His feet as a worshipper, with her precious ointment, we read, "the whole house was filled with the odour of the ointment" (John 12: 1-3).

The Philippian saints in their gift to the Apostle, may indeed have shown forth some of the excellencies of Christ — His comfort of love and compassions — and thus bring forth fruit that would abound to their account; but there was in their gift the spirit of sacrifice and worship which was as "an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God" (Phil. 2: 1; Phil. 4: 17, 18).

In our day, if our hearts are to be a garden of the Lord, let us not forget that the Lord not only looks for the precious fruits of the Spirit, reproducing in us something of His lovely traits, but also the spirit of worship that rises up to Him as a sweet odour.

A refreshing garden. Lastly, the Lord would have His garden to be a source of refreshment to the world around. A garden from whence there flow the "living waters". Thus the Lord can speak of the believer, indwelt by the Holy Spirit, as being a source of blessing to a needy world, as He says, "Out of his belly shall flow rivers of living water" (John 7: 38, 39).

Thus we learn, from the Song of Songs, that the Lord would fain possess our hearts as a garden of delights for Himself. He stands at the door of our hearts and knocks, for He desires to come in and dwell within our hearts. If we are slow to let Him in, He may say, as the Bridegroom in the Song, "Awake, O north wind; and come thou south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out." He may allow adverse circumstances, trials and sorrows, in order to drive us to Himself, so that we may say like the bride, "let my Beloved come into His garden."

If we open to Him we shall experience the truth of His own words, "If any man hear My voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him and he with Me" (Rev. 3: 20). In like spirit, when the bride says, "Let my Beloved come into his garden," the Bridegroom at once responds, "I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spice; I have eaten my honeycomb with my honey."

If then, the heart of the believer be kept separate from the world, preserved from evil, and set apart for the Lord it will become like "a garden enclosed."

In that garden there will be found a spring of secret joy and refreshment that, like a fountain, rises to its source.

The fountain, springing up to its source, will bring forth precious fruit, the excellencies of Christ.

The fruit that speaks of the moral traits of Christ in the heart of the believer, will lead to worship that rises up as a sweet odour to the heart of Christ.

The heart that goes out in worship to Christ will become a source of blessing to the world around.

In the light of these Scriptures we may well pray the prayer of the Apostle when he bows his knees to the Father, and asks, "That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man; that Christ may dwell in your hearts by faith" (Eph. 3: 14-17).

A wretched thing it were, to have our heart    Like a thronged highway or a populous street    Where every idle thought has leave to meet,    Pause, or pass on as in an open mart;    Or like some road-side pool, which no nice art    Has guarded that the cattle might not beat    And foul it with a multitude of feet,    Till of the heavens it can give back no part.    But keep thou shine a holy solitude,    For He would walk there, would walk alone;    He who would drink there, must be first endued    With single right to call that stream His own;    Keep thou thine heart, close-fastened, unrevealed,    A fenc-ed garden and a fountain sealed.    R. C. Trench.

Hamilton Smith.

 

 

Reacties

 

 

 

 

 

 And the LORD shall guide thee continually,

and satisfy thy soul in drought, and make fatthy bones:

and thou shalt be like a watered garden,

and like a spring of water,

whose waters fail not.

 

Isaiah 58:11

 

 

 

 

HOW DO WE BECOME A WELL WATERED GARDEN ?

 

The word says in Is 58: To LOOSE the bands of wickedness,

To UNDO the HEAVY BURDENS,

To let the OPPRESSED go free,

And that ye BREAK every yoke?

to DEAL thy bread to the HUNGRY,

thou bring the POOR that are cast out to thy house?

thou seest the NAKED that thou cover him;

thou HIDE not thyself from thine own flesh?
Then shall thy LIGHT break forth as the morning,

and thine HEALTH shall spring forth speedily:

and thy RIGHTEOUSNESS shall go before thee;

the glory of the LORD shall be thy reward.

THEN  shalt thou call, and the LORD shall answer;

thou shalt cry, and he shall say - Here I am.

If thou take away from the midst of thee the yoke,

the putting forth of the finger, and speaking vanity;
AND IF if thou draw out thy soul to the HUNGRY,

and satisfy the AFFLICTED soul;

then shall thy LIGHT rise in obscurity,

and thy darkness be as the NOON DAY:
And the LORD shall GUIDE thee continually,

and SATISFY thy soul in drought, and make FAT thy BONES:

and THOU SHALL BE LIKE A WATERED GARDEN,

and LIKE A SPRING OF WATER,

whose waters fail not.

 

author Unknown

 

 
Reacties

 

 

God's Watered Garden

 

Did you know that Jesus sees each Christian, individually, and corporately, as His Betrothed Bride, as a beautiful garden, a springing fountain, and a flowing stream of His crystal clear water? This is His description of His promised Bride, as He looks at us through His cleansing Blood. In Song of Solomon 4:12-15, the Bridegroom says to the Bride, "A garden enclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed. Thy plants are an orchard of pomegranates, with pleasant fruits; camphire, with spikenard, spikenard and saffron; calamus and cinnamon, with all trees of frankincense; myrrh and aloes, with all the chief spices: A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon."
The Lord loves to meet with his beloved ones in a beautiful garden setting, with the fragrance of preserving spices and lovely flowers intermingling, the coolness of the canopy of the trees of His planting, and the sight and sound of springing fountains and streams. His creation began in a garden, which is one of His favorite places on earth to fellowship with His children. He communes with us in the garden of our hearts. Don't you love Him?
Jesus also encloses us in a garden with Him to set a hedge of protection about us so that the enemy of our souls cannot reach us to do his dastardly deeds to harm us. Actually, the devil despises Jesus in us, because Jesus is the Father's Son, and satan lost his honored place in heaven through his rebellion. Angels were created with the power to obey God forever, therefore, there is no redemption for them. Only mankind, the crown of God's creation, can sing the redemption song because of the Blood of Jesus and His redemptive work on the Cross. Receiving Jesus Christ as Lord and Savior gives mankind the right and privilege to sing the song of the redeemed.

A garden with no high wall around it is open for wild animals to enter and eat its fruits. "I went by the field of the lazy man, and by the vineyard of the man devoid of understanding; and, there it was, all overgrown with thorns, its surface was covered with nettles, its stone wall was broken down. When I saw it, I considered it well; I looked on it and received instruction." Proverbs 24:30-32 In His great and all-encompassing love, the Lord reminds us that we must keep the gardens of our hearts, lest through neglect, or the enemy's exploits, we give place to plundering and ruin by the enemy of our souls. "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life." Proverbs 4:23
If you notice, this garden is sealed, barred, yes, for our protection and spiritual growth, but nothing is flowing out of it. Jesus wants our garden to mature so that the fragrance of His plantings and the waters of the springs may flow out to a dry and thirsty world.
In Scripture, there are several symbols which represent the Holy Spirit. Water, oil, fire, and wind are four of those symbols, which are, many times used, interchangeably. The different symbols of the Holy Spirit represent different attributes or characteristics of the Precious Holy Spirit. He is also known as the Heavenly Dove, because of the peace He brings to people. Keeping this in mind, Holy Spirit's attributes will be seen as water, oil, wind, fire, and as the Heavenly Dove in this message.
Let's look at some of the plants in the garden. Song of Solomon 4:13 "Thy plants are an orchard of pomegranates, speaking of the incorruptible seed of the Word. Open a pomegranate and look at the numerous seeds inside. Many other plants grow in the garden, each one symbolizing desirable traits and gifts from Father to His children. Pleasant fruits, speaking of the fruit of the spirit, camphire, a tree with glorious white blossoms, reminding us of the glory of God resting upon us and dwelling within us. Spikenard, which is a costly perfume, is growing there, portraying the sweet savor of Jesus in our lives. The woman with the alabaster box poured spikenard on Jesus' feet and wiped them with her hair. The amount of spikenard in her alabaster box cost about a year's wages.
Saffron, a fragrant and medicinal plant, and calamus, a reed are growing in the garden. Cinnamon, frankincense, myrrh, and aloes are also flourishing. A deeper meaning of some of the plants and spices found in the beloved's garden is that some of them were used by Moses to make the holy anointing oil in Exodus 30:23-25. "Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh...and of sweet cinnamon...sweet calamus...cassia...and of olive oil..thou shall make it an oil of holy ointment...it shall be an holy anointing oil.
The Master is saying that we are a garden enclosed, beautiful to Him, though, with little flowing out, until His holy anointing oil is poured upon us. The anointing oil represents the anointing of the Holy Spirit, Whom we receive in a great measure, even in fullness, when we ask Jesus to fill us with the Holy Spirit to overflowing. "To anoint" means "to rub on, to pour over in profusion," as in the anointing of Aaron's head, with the oil running down on his beard, even down on his robes in Psalm 133, bringing blessed unity to God's people.
This is not the earnest or sealing of the Holy Spirit which comes at salvation, but a pouring over and into the born-again spirit of man, the Baptism of the Holy Spirit, as on the day of Pentecost in Acts 2:1-4. "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were ALL FILLED WITH THE HOLY GHOST, AND BEGAN TO SPEAK WITH OTHER TONGUES, AS THE SPIRIT GAVE THEM UTTERANCE." Water, oil, wind, and fire are all symbols of the Holy Spirit. The first Christians received this wonderful outpouring of the Holy Oil, Wind, and Fire of the Holy Spirit, and millions upon millions have received this same wonderful blessing since that day. Christians are receiving this mighty outpouring of the Holy Spirit, Holy Spirit Baptism, in this day. Glory to the Name of the Lord! After a Christian receives the initial infilling of the Baptism of the Holy Spirit, Jesus, Who is the Baptizer in the Holy Spirit, Matthew 3:11, tells us to keep coming, keep drinking, and keep being filled with the Holy Spirit in John 7:37-39, as the Greek tense indicates. There is always more of Him!
The description of the Bride, after receiving the holy anointing oil, mixed with the ground spices and plants, is "a fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon." She is no longer a fountain sealed, but the waters of life flow from her freely. "The Lord will guide you continually, and satisfy your soul in drought, and strengthen your bones; you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters do not fail." Isaiah 58:11
A springing well, which the Holy Spirit puts within us, is like an artesian well, which has power to flow continuously. The Holy Spirit brings peace, for He is the Heavenly Dove. Peace is a powerful tool in the hand of the Father. Others will see peace in you, and come to the Giver of Peace.
If you want this great measure of dunamis power given by Jesus to believers, you must ask. The Holy Spirit is a gentleman. He will not force you to receive a greater measure of His power. When you ask Jesus to fill you with the Holy Spirit, or baptize you with the Holy Spirit, which are one and the same, He will do it. John the Baptist said, ... "he that cometh after me (meaning Jesus), is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: He shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire." Matthew 3:11 He will make you a fountain, a well springing up unto eternal life, and a flowing stream, flowing out into the deserts of people's lives.

www.revivalwaters.net
May 21, 2005Reacties

 

 

 

Worship the Lord and become a watered garden

 

Is there anything as pleasant to visit on a hot, summer day, than a beautiful, well-maintained, watered garden, with shade trees and cool water flowing?  Such a garden is refreshing to most people.  The Lord wants to transform the lives of His sons and daughters, spiritually, into beautiful, watered gardens as an oasis to those in a dry and thirsty land, as well as to minister to His children with His streams, rivers and plantings. One of the ways He does this amazing work is through worship. God had a plan for getting worship into the earth from the beginning.  Even after Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, where the Lord had fellowship with them and provided everything they could possibly ever need, His plan to receive worship from the heart of man, the crown of His creation, proceeded in spite of the sin and frailties of mankind. Lucifer, who had been the archangel over worship in heaven before His rebellion against God, (Ezekiel 28), didn’t come close to thwarting the plan of God to receive man's worship, of which He is worthy.  The Lord created us, and He is intently interested in freeing man from all kinds of bondages conceived by the devil.  He knows how worship changes us into the image of Jesus. As early as Genesis 4, the Lord saw to it that a man was born into the earth who would be skilled in music and worship.  “And his brother’s name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.” Genesis 4:21 Jubal was the son of Lamech, seventh from Adam, and he was the great-grandson of Enoch, the man who walked so closely with God, that the Lord took Enoch up into heaven without his passing through death. Jubal was of the lineage of Seth, aslo, as recorded in Genesis 5.  He was an inventor of musical instruments. Jubal (03106 Strong's) is a Hebrew word which means "streams, a river, moist country."  The English words, "jubilee,"jubilant", and "jubilation," are derivatives of the name, Jubal.  It is not difficult to make the connection between a word that means, streams, river, or watered country and words such as jubilation.  "There is a river, the streams whereof shall make glad (jubilant) the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High."  Psalm 46:4 The opposite of a watered country or gardens is a desert, a wasteland, not words which bring joyful thoughts to the human mind or heart. Other verses which agree with the link between worship and jubilation, a derivative of Jubal, and streams, rivers, watered country or gardens, abound. "Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert."  Isaiah 35:6 “How goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, O Israel! As the valleys are they spread forth, as gardens by the river's side, as the trees of lign aloes which the LORD hath planted, and as cedar trees beside the waters.” Numbers 24: 5-6 The Lord's comparison of worship to flowing streams and a moist, or watered, country is intentional, expressing the purposes of God in His children’s lives, as ones who have the Lord abiding within.  We need to just stop and meditate on the reality that WE HAVE THE LORD ABIDING WITHIN OUR HEARTS!  THE LORD IS COME TO DWELL IN YOU AND ME!  His desire for our lives is that we live in love, in peace, and in joy, bearing all the nine fruit of the Spirit. When we are carrying hurts, bruises, or scars from a broken relationship, it is impossible to worship the Lord and dwell on hurt feelings, or bondages of the enemy, at the same time that we are worshipping.  Worship will wash away these assaults on our souls in its everflowing streams.  Keeping worship music on in our homes helps us to remain in worship, which is essential in life's trials.  It helps us to hold our gaze on Jesus, instead of dwelling on a troubling situation or circumstance. There are numerous Hebrew and Greek words which are translated praise and worship.   Singing, dancing, clapping, shouting, spinning with great joy--all of these are forms of worship given to us by the Lord.  Worship is a pure stream flowing from heaven through the spirit or heart, by the Holy Spirit from the children of the Father.  It unseats ’self’ from the throne of our hearts and gives the throne to Jesus.  He becomes the King of our hearts.  We place Jesus  in charge of our lives as we worship Him. The pure stream of heart worship to the Lord in a person’s life dislodges all the debris of hurts, unforgiveness, sin, rebellion and every bondage of the enemy, that he would want to use to stop the flow of life in the child of God as a worship unto the Lord.  Worship and praise are used by the Holy Spirit in healing physical sickness, because it rids people of the influences of spirits of infirmity.  Jesus said, "Shouldn't this daughter of Abraham be loosed of this infirmity, after being bowed over, suffering these eighteen years?"  The enemy and his cloven footprints will not stay long around a worshipping son or daughter of God.  We know that Christians cannot have demon possession, because we are possessed by the Holy Spirit.  But, we know, also, that the enemy tries to influence the lives and health of Christians.  We put him on the run with faith in the Word of God, the Sword, and worship, one of the offensive weapons which the Lord has given us against Satan.  "Praise stills the avenger," the psalmist said. For the LORD shall comfort Zion: he will comfort all her waste places; and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the LORD; joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of melody." Isaiah 51:3 Worship is a very powerful and pure stream. It emanates from the indwelling Holy Spirit, Who is the dunamis (Greek) of God, or God’s great dynamo. There is no devil or evil of any kind that can withstand God’s dynamo of worship from the heart of His child. This is one of the reasons why worship in our daily lives is so very important. Worshipping with the saints in a gathering multiplies the power many times over. The devil won’t stay in the presence of worship to the living God. He flees from it, because the combined power of the Holy Spirit and the empowered heart of the child of God is way too much for him. "Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand; ...to bind their (demon) kings with chains, and their nobles wih fetters of iron; to execute upon them the judgment written:  this honor have all his saints.  Praise ye the Lord."  Psalm 149:6, 8-9  God’s Word, which is forever settled in heaven, promises us victory as we worship and praise Him.  A very important part of a godly walk with the Lord is worship, making us like that tree planted by the rivers of water. Lest anyone think that only the Old Testament scriptures teach us to worship the Lord, the New Testament teaches worship and praise in abundance.   And why shouldn't it?  Our Lord has accomplished His death, burial, resurrection, and ascension in every book of the New Testament.  All the more reason to worship and praise Him continually from our hearts! "And when he was come nigh, even now at the descent of the mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen; Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he answered and said unto them, 'I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out.' "  Luke 19:37-40 "And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God, and having favor with all the  people.  And the Lord added to the church daily such as should be saved."  Acts 2:46-47 "And he took him by the right hand, and lifted him up:  and immediately his feet and ankle bones received strength.  And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping and praising God."  Acts 3:6-8 "And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God:  and the prisoners heard them.  And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken:  and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed."  Acts 16:25-26 "After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands; 'And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb."  Revelation 7:9-10 "And He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb."  Revelation 22:1 "And the Spirit and the bride say, Come.  And let him that heareth say, Come.  And let him that is athrist come.  And whosoever will, let him take the water of life freely."  Revelation 22:17
"And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not."  Isaiah 58:11 "For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord GOD will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations." Isaiah 61:11 Scriptures which invite and command us as sons and daugthers of God, to worship Him, in singing, shouting, clapping, dancing unto the Lord, abound in both the Old and New Testaments, and fittingly so. We have a Wonderful God Who is worthy of all praise, worship, glory, and honor!  As we worship and glorify Him, He makes us like a stream, a watered garden. Do you need an oasis for all the dry places in your life today?  Worship Him!

www.revivalwaters.net

 

 

 


Reacties
 
 
 
 
 
Garden path
 
 
"If you planted hope today
In any hopeless heart.
If someone's burden was lighter
Because you did your part."
"If you caused a laugh
That chased some tears away.
If tonight your name is named
When someone kneels to pray.
Then your day has been well spent."

~Author Unknown~
 
 
Vertaling:
 
 
 
Tuinpad
 
"Als je geplant hopen vandaag
In ieder hopeloze hart.
Als iemand last lichter was
Omdat je hebt je deel. " "Als je veroorzaakt een lach
  Dat joeg een paar tranen weg.
Als vanavond je naam wordt genoemd
Wanneer iemand knielt om te bidden.
Dan is je dag is goed besteed. "

~ AuthorUnknown ~
 Reacties
 
 
 
 
 
De tuin van God
 
Soms loop ik in het park door een veld van madelieven
dan zingt het in mijn hart hier plantte God Zijn Liefde
zo was het al in den Beginne
zo is het nog altijd
hier komt een mens bij zinne
hier is het dat ik blijf
dit veld niet meer verlaten
niet meer terug naar 't beton naar die overvolle straten
als dit eens duren kon
ik pluk en vlecht een krans
geef ze thuis wat water
nooit had de kamer deze glans
door hen groet mij de Vader
 Reacties
 
 
 
A day in the Garden of God.
 
 
I look around and see all types of wonderful fauna and exotic flowers.

The beauty and fragrance lasts for months, not just hours.

There are myriads of ponds with an array of bright picturesque water lilies and other plants in bloom.

It is constant reminder that in my heart for Gods love there will always be room.

 

This is part of the divine mystery and artistry of God in which we all belong .

Walk along the garden and you will always find benches to rest a while.

A gardener will always be there to greet you with a smile.

Sit down for a while; embrace the serenity and divinity of all life.

 

A sense of oneness overcomes you.

You are one with creation; there is never any strife.

If you are thirsty, the gardener will ask you if you would like a drink.

It is freely given, a divine link.

 

The tall trees give you shade in the noontide hour.

With each ray that filters through the tall leafy branches, you feel the divine power.

It is time to move on, you walk along the cobblestone path.

 

You share a joke with a fellow traveller; you both enjoy a good laugh.

Suddenly the songs of the birds above interrupt your thoughts.

They are singing your special song.

 

This day, this moment in time you know you can do no wrong.

You watch them fly into the distance, where the earth meets the sky.

You watch them fly away, you give thanks to God and gently say Goodbye.

Your walk in God’s garden is now almost at a close.

 

The Gardener hands you a rose.

Then in an instant you wake up, it is daybreak.

You have memories of sitting beside a gentle lake.

Suddenly you find rose petals on your pillow.

 

God in fact did give you a rose.

What will you do with that rose?
 
 
@ Andrew Pell
 
 
Vertaling:
 
 
Een dag in de tuin van God.
 
Ik kijk rond
en zie alle soorten van prachtige flora en exotische bloemen.
De schoonheid en geur duurt maanden,
niet alleen uren.
Er zijn talloze vijvers met een raster van heldere pittoreske waterlelies
en andere planten in bloei.
Het is een constante herinnering dat in mijn hart
voor Gods liefde is er altijd ruimte zal zijn.
Dit is onderdeel van het goddelijke mysterie en kunstzinnigheid van God
waarin wij allen deel van uitmaken.
Loop langs de tuin
en vindt u altijd bankjes om uit te rusten.
Een tuinman zal er altijd zijn om je te begroeten met een glimlach.
Ga zitten voor een tijdje,
omarmen de sereniteit en goddelijkheid van al het leven.
Een gevoel van eenheid overwint u.
Je bent een met de schepping,
er is nooit een strijd.
Als je dorst hebt, zal de tuinman vragen of u wilt een drankje.
Het wordt vrij gegeven, een goddelijke link.
De hoge bomen geven u schaduw in de middag uur.
Bij elke straal die filters door het hoge groene takken,
voel je de goddelijke macht.
Het is tijd om verder te gaan,
loop je langs de geplaveide pad.
Je deelt een grap met een medereiziger,
je zowel genieten van een goede lach.
Plotseling werd de liederen van de vogels boven onderbreken je gedachten.
Ze zingen uw speciale lied.
Deze dag, dit moment weet je dat je kunt niets verkeerd doen.
Je kijkt ze vliegen in de verte, waar de aarde aan de hemel.
Je kijkt ze wegvliegen,
geef je dank aan God en voorzichtig afscheid te nemen.
Uw wandeling in God?'s Tuin is nu bijna op zijn einde.
The Gardener geeft je een roos.
Dan in een oogwenk je wakker wordt, is het aanbreken van de dag.
Je hebt herinneringen aan zat naast een zacht meer.
Opeens vind je rozenblaadjes op je kussen. God in feite heb je een roos.
Wat ga je doen met die roos?
 
@ Andrew Pell
 
 
 
 
 

Reacties
 
 
 
 
In the garden of God
 
 
In the most beautiful of gardens,
most carefully tended, there is an
occasional rosebud that never opens.
in all respects that rose is like
all the others, but some unseen cause
keeps it from blooming.
It wilts and fades away without coming
to its radiant unfolding.
 
What happens in nature's garden
occasionally happens in God's family.
A baby is conceived, beautiful and precious,
but with some unseen, mysterious band
sealing that life so it never comes to
its rightful unfolding.
 
This child, too, like the bud that
never opens, gradually fades
and is gathered back into God's
heavenly garden of souls-where all
imperfections are made perfect.
Where all injustices are made right,
where all mysteries will finally
be explained, where all sorrows will
finally be turned to joy!
 
Autor unknown
 
 
Vertaling:
 
In de tuin van God

In het mooiste van tuinen,
meest zorgvuldig onderhouden,
is er een af en toe rosebud die nooit geopend.
in alle opzichten die roos is als alle anderen,
maar een onzichtbare oorzaak houdt het van bloei.
Het verwelkt en verdwijnt
zonder dat het zijn stralende ontvouwen.
Wat gebeurt er in de tuin van de natuur af en toe
gebeurt er in het gezin van God.
Een baby is verwekt,
mooi en kostbaar, maar met een onzichtbare, mysterieuze band
afdichten dat het leven,
zodat het nooit meer gaat om de rechtmatige ontplooiing.
Dit kind, ook, net als de knop die nooit opent,
verdwijnt geleidelijk en wordt verzameld terug
in Gods hemelse tuin
van zielen-waar alle onvolkomenheden worden gemaakt perfect.
Waar alle onrechtvaardigheden zijn recht gemaakt,
waar alle mysteries zal uiteindelijk worden verklaard,
waar alle verdriet zal eindelijk wendde zich tot vreugde!
 
autor onbekend
 
 
 

Reacties
 
 
 
 
 
FLOWER'S OF GOD'S GARDEN
 
 
We are the flowers of God's garden
with stems, roots and seeds
Our soil deep in the earth
is food for our needs
Now we've been planted
We are a beauty of God's gift
As he protects his garden
and sends rain to give us a lift
The sun shines down from high
opening up our bloom
Then God blankets us from destruction
in a world full of doom
Our thorns grow strong and prickly
as a hard cover of sin
But God begins to pick those thorns
to shed us of our sins
We once were just a seed
that sprouted up with time
We have now become God's flower
and faith in us you will find
Our seed has been planted
Our faith we must find
with hopes of a great future
in God we seek to find
Our root is our soul
planted deep into the earth
we search among the soil
to show others their worth
Our stem is our body
the temple of the Lord
as we sprout from the ground
God protects us from the swarm
As the thorns began to emerge
that's full of sin and pain
God picks them one by one
To bring us happiness again
As the bud begins to bloom
from the love that he has shared
For he has always been a part of us
to free us from despair
 
 
@ Carla Lee Davis
 
 
Vertaling:
 
Wij zijn de bloemen van de tuin van God
met stengels, wortels en zaden
Onze bodem diep in de aarde is voedsel voor onze behoeften
Nu we hebben geplant
Wij zijn een schoonheid van Gods gave
Terwijl hij beschermt zijn tuin
en laat het regenen om ons een lift
De zon schijnt af van hoge openstelling van onze bloei
En God dekens ons van de ondergang
in een wereld vol van de ondergang
Onze doornen groeien sterk en stekelige
als een harde kaft van de zonde
Maar God begint te plukken die doornen
om ons te werpen van onze zonden
We hebben een keer waren gewoon
een zaadje dat gekiemde up met de tijd
We zijn nu Gods bloem en geloof in ons vindt u
Onze zaad is geplant
Ons geloof we moeten vinden met de hoop van een grote toekomst
in God proberen we te vinden
Onze wortel is onze ziel diep geplant in de aarde
we zoeken tussen de bodem om te laten zien anderen hun waarde
Onze stam is ons lichaam de tempel van de Heer
zoals we spruit uit de grond
God beschermt ons tegen de zwerm
Zoals de doornen begon te ontstaan
dat vol is van zonde en pijn
God haalt ze een voor een
Om ons geluk weer
Als de knop begint te bloeien van de liefde die hij heeft gedeeld
Want hij is altijd een deel van ons om ons te bevrijden van wanhoop  
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
God schilderde met warme kleuren
 
God schilderde met warme kleuren Zijn mooie schepping op het doek.
Maar door de zondeval ‘t gebeuren kwam daarover de zondevloek.

Glorie en glans werden verbroken Gods schepping viel in duisternis.

Zijn hart dat voelde als gebroken omdat er sindsdien zonde is.

Gods schepping werd niet afgeschreven God immers had de wereld lief.

Dat staat ook duidelijk beschreven in ’s Bijbels evangeliebrief.

Want God heeft ons Zijn zoon gezonden in de gedaante van een kind.

De Mensenzoon die zonder zonde voor ons de weg naar God weer vindt.

Hij die voor ons het kruis wou dragen voor onze schulden heeft geboet.

Hij zorgde in Zijn levensdagen voor ons dat God weer kan ontmoet.

God zal Zijn schepping eens vernieuwen alles krijgt dan een nieuwe glans.

Het laat ons mensen dan benieuwen naar Gods geboden nieuwe kans.

God heeft het kwaad dan overwonnen waarmee de strijd is aangegaan.
De strijd die eertijds is begonnen maar daarna nooit meer zal bestaan.
 
Justus van Tricht

 

Reacties
 
 
 
 
Het kleurenpalet van God
 
Kleurenpalet als een gebed
Laat maar gebeuren vrij van een wet.
Schilder Uw kleuren diep in mijn ziel speels neergezet
Schepper, voor wie ik kniel.
Penseel Uw wondere dimensie:
Geloof, hoop en liefde Uw heilige drie
als schepping van U Heer
zonnig en rein
opdat ze door U getuigen zijn.
Jezus, o oorsprong van al wat ik zie
schep tot een veelvoud in volkomen harmonie:
Uw kleurenwonder Uw eeuwige drie.
 
 
Reacties
 

 
 
God's garden poem
 
God made a beatous garden
With lovely flowers strown,
But one straight, narrow pathway
That was not overgrown.
And to this beauteous garden
He brought mankind to live,
And said: "To you, my children,
These lovely flowers I give.
Prune ye my vines and fig trees,
With care my flowerets tend,
But keep the pathway open
Your home is at the end."
Then came another master,
Who did not love mankind,
And planted on the pathway
Gold flowers for them to find.
And mankind saw the bright flowers,
That, glitt'ring in the sun,
Quite hid the thorns of av'rice
That poison blood and bone;
And far off many wandered,
And when life's night came on,
They still were seeking gold flowers,
Lost, helpless and alone.
O, cease to heed the glamour
That blinds your foolish eyes,
Look upward to the glitter
Of stars in God's clear skies.
Their ways are pure and harmless
And will not lead astray,
Bid aid your erring footsteps
To keep the narrow way.
And when the sun shines brightly
Tend flowers that God has given
And keep the pathway open
That leads you on to heaven.
 
 
 
 
 
 
Vertaling:
 
 
 
 
God's Garden gedicht

God maakte een beatous tuin  
Met prachtige bloemen strown,  
Maar een rechte, smalle weg   D
at was niet overwoekerd.  
En om dit schoone tuin  
Hij bracht de mensheid om te leven,  
En zei: "Tot u, mijn kinderen,  
Deze prachtige bloemen die ik geef.  
Snoei gij mijn wijnstokken en vijgenbomen,  
Met zorg mijn bloempjes hebben de neiging,  
Maar houd het pad geopend
  Uw huis is aan het eind. "
Toen kwam een andere meester,  
Die niet van de mensheid,  
En geplant op de weg  
Gouden bloemen voor hen te vinden.  
En de mensheid zag de heldere bloemen,  
Dat glitt'ring in de zon,  
Heel verborg de doornen van av'rice  
Dat gif bloed en bot;  
En ver weg veel gezworven,  
En wanneer het leven 's nachts kwam op,  
Ze waren nog op zoek naar goud bloemen,  
Verloren, hulpeloos en alleen.
O, niet langer de glamour luisteren  
Dat blinds uw dwaze ogen,  
Kijk omhoog naar de glitter  
Van sterren in een heldere hemel van God.  
Hun wegen zijn puur en onschuldig  
En zal niet op een dwaalspoor leiden,  
Bied hulp uw dwalende voetstappen  
Om de smalle weg te houden.  
En als de zon schijnt fel  
Tend bloemen die God heeft gegeven  
En houd het pad geopend  
Dat leidt je op naar de hemel.
 
door Robert Frost
 
 
 
 
Reacties
 
 
God's Garden
 
We are all flowers in God's Bouquet
And He tends to us all night and day.
He gives us water and also sunshine, A
long with food on which we dine.
We are all included no one is left out,
But we cannot grow if there is any doubt.
It is up to us to decide where we want to grow,
We won't grow at all if the Lord we don't know.
Life can be beautiful for those who believe,
There is no end to the blessings we receive.
If we will but trust Him to fulfill our needs,
We become pretty flowers when He plants the seeds.
We must help God cultivate us so we can survive,
And let Him know we are glad we are to be alive.
It isn't much effort to ask Him always to bless,
He loves his flowers and will take care of the rest.
A beautiful garden is waiting up there,
Where we will be transplanted without care.
This beautiful garden will never wilt and die,
We will love forever in our home in the sky.
Jesus will be there in person to see that we grow,
And watch over us forever for He loves us so.
Just like He has watched over us here on this earth,
When Jesus transplants us we will have new birth.

Author Jack Young Copyright © February 28, 2010
 
 
 
Vertaling:
 
Tuin van God
 
We zijn allemaal bloemen in Boeket van God
en Hij heeft de neiging om ons de hele nacht en dag.
Hij geeft ons water en ook de zon,
samen met voedsel waarop wij dineren.
We zijn allemaal inbegrepen niemand wordt buitengesloten,
Maar we kunnen niet groeien als er enige twijfel.
Het is aan ons om te besluiten waar we willen groeien,
zullen wij niet groeien helemaal als de Here we niet weten.
Het leven kan mooi zijn voor degenen die geloven,
is er geen einde aan de zegeningen die we ontvangen.
Als we maar op Hem vertrouwen om aan onze behoeften te voldoen,
We worden mooie bloemen toen Hij plant de zaden.  
We moeten helpen God te cultiveren ons zodat we kunnen overleven,
en laat hem weten dat we zijn blij dat we zijn om te leven.
Het is niet veel moeite om altijd vragen Hem te zegenen,
Hij houdt van zijn bloemen en zal zorg dragen voor de rest.
Een prachtige tuin wacht daar, waar we zullen worden getransplanteerd zonder zorg.
Deze prachtige tuin zal nooit verwelken en sterven,
zullen we voor altijd liefde in ons huis in de hemel. J
ezus zal er persoonlijk om te zien dat we groeien,
En altijd over ons waken, want Hij heeft ons zo.
Net zoals Hij heeft bewaakt ons hier op deze aarde,
Toen Jezus transplantaties ons zullen we nieuwe geboorte hebben.
 
Auteur Jack Young Copyright © 28 februari 2010
 
 


Reacties

 

 

Ik heb je lief.


Ik heb Mijn bloed voor je vergoten om je rein te maken.

Je bent nieuw, geloof dat het waar is.

Je bent kostbaar in Mijn ogen en Ik heb je geschapen precies zoals je bent.

Bekritiseer jezelf niet of wees niet teneergeslagen,

omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt alleen maar tot teleurstelling.

Ik wil dat je Mij vertrouwt, en bij de dag leeft.

Blijf in Mijn kracht en liefde en wees vrij.

Wees jezelf.

Sta niet toe dat je door andere mensen wordt geleefd.

Ik zal je leiden, als je dat toelaat.

Wees je bewust van Mijn tegenwoordigheid in alles.

Ik geef je geduld, liefde, blijdschap en vrede.

Zie naar Mij op voor antwoorden.

Ik ben je herder en zal je leiden.

Volg alleen Mij. Vergeet dit nooit.

Luister en Ik zal je mijn wil bekend maken.

Ik heb je lief. Ik heb je lief!

Laat het uit je stromen, overvloeien naar allen met wie je in contact komt.

Wees niet bezorgd; jij bent Mijn verantwoordelijkheid.

Ik zal je veranderen, terwijl je het nauwelijks in de gaten hebt.

Je moet jezelf liefhebben en anderen liefhebben, eenvoudigweg omdat Ik je liefheb.

Kijk niet op jezelf; zie alleen op Mij.

Ik leid, Ik verander,

Ik maak, maar niet wanneer je het uit jezelf probeert.

Je bent van Mij.

Laat Mij de vreugde hebben je als Christus te maken.

Laat Mij je vreugde, vrede en vriendelijkheid mogen geven.

Niemand anders kan dat.

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met bloed en nu behoor je Mij toe.

Je enige opdracht is op Mij en alleen op Mij te zien, nooit op jezelf en nooit op anderen.

Voer geen strijd.

Ontspan je in Mijn liefde.

Hou op met proberen.

Laat Mij van je maken wat Ik wil.

Mijn wil is volkomen.

Mijn liefde is je genoeg.

Zie op Mij.

Ik heb je lief.

Jezus  

 


Reacties
 
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 
 
Hooglied 4:12
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Woorden van God die Leven geven:
 
 
Laat je overspoelen door Zijn Woord.
Zijn Woord is Levendig en Krachtig.
Hij wil je Vrede geven.
Een diepe rust en vertrouwen in je hart.
Door de Heilige Geest.

  
Hij geeft kracht aan zij die uitgeput zijn,
en aan zij die niet sterk zijn, vermeerdert hij macht.
Zelfs de jongeren zijn uitgeput en vermoeid,
en jonge mannen vallen volledig.
Maar zij die wachten op God die kracht geeft,
zij stijgen op met vleugels als van een arend
zij rennen en worden niet vermoeid,
zij gaan door en vallen niet flauw.
Jesaja 40: 29-31

Als je vermoeid en bedrukt bent, kom dan bij Mij.
Ik zal je rust geven.
Matteus 11:28

Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken.
Er staat geschreven dat stromen van levend water u
it uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.
Johannes 7:38

In de wildernis zullen bronnen opwellen
en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen.
Jesaja 35:6

Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien
dat u alles krijgt wat u nodig hebt
en waarnaar u verlangt. Vertel alles
wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem.
Hij zal in alles voor u zorgen.
Hij zal u openlijk recht verschaffen
en uw oprechtheid aan het licht brengen.
Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem.
Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt
en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
Psalmen 37:4-7

Ik heb gezien wat zij doen,
maar toch zal Ik hen genezen!
Ik zal hen leiden en troosten,
hen helpen met berouw hun zonden te belijden.
Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf,
want Ik zal hen allemaal genezen.
Maar zij die Mij blijven afwijzen,
zijn als de rusteloze zee die nooit stilligt,
maar altijd modder en vuil opwoelt.
Jesaja 57:18-20

De HERE is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitruste
n.
Psalm 131:2

Weet dat de Heer de heilige heeft apart gezet voor zichzelf.
De Heer hoort mijn roepen naar Hem.
Zeg in je hart: 'Beef en zondig niet',
terwijl je op je bed ligt, en wees stil.
Psalm 4:3-4
 
 
 
4.gif picture by riaRIJKERS2

 


Reacties
 
 
 
De Liefde
 
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –
9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 1
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
 
1 Korintiers 13
 
 
Lees meer...
 
 
 
Mijn kind,

Ik hou onvoorwaardelijk van je. Ik geef om je, puur zoals je nu bent. Ik maak geen onderscheid in goede of slechte christenen. Ik ben blij met ieder mens, Ik heb ze immers allemaal gemaakt.
Het maakt niet uit wat je aan de buitenkant doet. Het maakt Mij uit hoe je aan de binnenkant bent.
Ik ken jou hart. Zelfs beter dan jij je eigen hart kent. Ik weet altijd waar je aan denkt, en weet altijd wat je dwars zit.
Het doet mij goed als jij elke dag bij mij komt. Elke dag zie ik je verlangen naar meer van Mij, en Ik zal je alles geven.
Vertrouw Mij. Ik ga je helpen.
Ik werk vanuit je hart. Ik woon in je hart. Ik leef in jou.
Ik wil je zo veel dingen leren. En je kunt zo veel dingen weten, maar daar gaat het niet om.
Ik wil dat je bij Me bent.
Ik hou van je. En het enige wat Ik van jou verlang is dat je ook van Mij houdt.
Jou hart is een hart van liefde, omdat Ik in jou hart woon. Blijf kijken naar je hart, dat doe Ik ook.
Ik wil je helpen met alles waar je mee zit. Ik wil bij je zijn, en je troosten als het nodig is. Ik wil voorzien waar het nodig is.
Ik wil dat je gelukkig bent.
Je bent bij Me geweest, en Ik heb gehoord en gezien hoe je je voelt. Ik weet hoe je je voelt, want eens heb Ik het zelf ook gevoeld.
Ik begrijp je.
Ik ben jou God. Ik zie, dat jij op Mij vertrouwt. Ik zie, dat je Mij zoekt. En Ik zal je zegenen. Ik alleen.
Ik vind je mooi. Ik vind je het meest mooie wat ik ooit heb bedacht. Je lijkt op Mij.

Richt je op Mijn liefde. Ik zal vanuit jou hart gaan werken. Ik zal de mensen om je heen laten zien dat Ik in jou woon. Dat hoef je niet zelf te doen.
Ik vraag van je om bij Mij te zijn. En met mij te praten, over alles waar je maar over kunt praten. Ik wil graag dat we twee hele goede vrienden worden, die alles met elkaar delen.
Vraag het Mij, en Ik zal het je geven. Dat beloof ik je.
Vertrouw me, als een kind dat zijn Vader vertrouwt.
Blijf bij Mij, en verlaat nooit Mijn voetsporen die Ik heb achtergelaten voor jou. Je ziet ze staan in Mijn Woord.
Ik ga je helpen, zoals Ik je altijd geholpen heb.
Kom bij Mij, ik ga je rust geven. Ga genieten van Mij, zoals ik geniet van jou. Kijk eens naar Mijn werk, dat Ik gedaan heb ik jou leven. Geniet er van. Ik weet nog hoe je leerde praten, en Ik weet nog hoe je leerde fietsen. Ik heb genoten. Echt.
Geniet nu van Mij. Ik ga je nieuwe dingen leren. Geniet er van, hoe Ik het voor jou gaan doen. Want alleen Ik ga het voor je doen. Alleen Ik kan je helpen. De wereld heeft geen oplossingen meer, ze hebben alles geprobeerd. Maar alleen Ik ben goed.

Ik weet dat je nu denkt, maar mijn problemen dan?
Vergeet ze even. Kom even bij Mij. Ik heb je nodig. Ik wil je namelijk vullen met Mijn liefde. Laat Me bij je zijn.
Kom, en Ik zal je rust geven.
Kom, en Ik zal je zegenen.
Kom, en Ik zal alles met je delen.
Kom, en Ik zal je zeggen wat ik wil zeggen.
Kom, en Ik zal naar je luisteren, Ik zal je helpen, Ik zal er altijd voor je zijn.
Maar kom.

Ik heb grote plannen met jou, vergeet dat niet.
Vind je rust bij Mij. Dat heb je nodig.

Ik wacht geduldig op je,
Je allerbeste Vader. God.
 
 

Lees meer...
 
 
A garden inclosed
 
A garden inclosed
Im, his spouse a spring shut up a fountain sealed.
Thy plants are an orchard of pomegrantes with pleasant fruits,
camphire with spikenard.
Yes Spikenard and saffron and with all trees of frankincense and with all chief spices.
That is how Im for my beloved .
A Fountains of garden a well of living waters and streams
for Im my beloved and he is mine .
 
 Lees meer...
34.gif
 
U, mijn Heilig God
 
U, mijn Heilig God.
Ik wil aan Uw schoonheid denken.
U die vol genade bent.
 
Mijn liefdevolle Vader.
Groot is Uw Naam
Verheven boven de wolken bent U.
 
Jezus, U bent de Zoon van God.
Het Lam dat heerst op de Troon.
Tot in alle Eeuwigheden.
 
Alle eer aan U, die leeft.
Giet uw genade over ons uit, Heer.
Drenk ons in Uw Eeuwige Liefde.
Bij U , waar de waterstromen nooit opraken.
Jezus, Bron van Licht en Leven.
Heilig bent U, Groots, vol Eeuwige Liefde.
 
Laat Uw Naam geprezen worden.
Laat Uw naam verhoogd worden.
Tot in alle eeuwigheid.
 
 
4.gif picture by riaRIJKERS2

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
Een intieme relatie met God hebben
 

In Hooglied 4:12, noemt De Bruidegom de bruid een “besloten tuin”- een exclusieve tuin, verzegeld voor de Bruidegom. Zij is voor niemand anders. Zij behoort exclusief toe aan de Heer.

door Zac Poonen, vertaling Michel de Ruijter

Is jouw relatie met de Heer zo? Kan de Heer tegen jou zeggen, “Jij bent mijn privé tuin, exclusief van Mij”? Er zijn veel aantrekkelijke dingen in de wereld te vinden, zoals mogelijkheden om veel meer geld te verdienen, dan we nodig hebben, om aardse macht te krijgen of beroemd te worden en een naam voor ons zelf te maken, enzovoort. Zulke verleidingen kunnen vergeleken worden met andere mannen, die de bruid proberen te verleiden. De bruid hier wordt er niet door verleid. Zij is volkomen gericht op haar geliefde. Zij behoort haar Bruidegom exclusief toe.

Heel weinig gelovigen leven in een dergelijke relatie met Christus en dat is de reden dat ze Hem niet intiem kennen en Zijn Woord niet begrijpen.

Het geheim van het begrijpen van de Bijbel is om eerst een intieme relatie met de Heer te hebben – wie kan ons beter uitleggen wat Zijn Woord betekend dan Hij zelf? Wandel met Hem, zoals de eerste apostelen deden en verlang er naar dat Hij tot je spreekt. Dan zullen je ogen geopend worden zoals die van hen en je hart zal in vuur en vlam gezet worden, zoals die van hen. Dit is wat ik ontdekt heb in de laatste veertig jaar die ik met de Heer gewandeld heb.

Dan zal de bruid de noordelijke wind en de zuidelijke wind uitnodigen om door haar tuin te waaien (Hooglied 4:16). De noordenwind is de koude wind van lijden, tegenslag en beproeving; en de zuidenwind is de wind van zegen, bemoediging, voorspoed en blijdschap. Het maakt niet uit welke van deze winden waait; het resultaat zal hetzelfde zijn – het stromen van een (balsem-)geur. Of we nu een comfortabel gemakkelijk leven hebben, of een leven vol moeilijkheden en beproevingen, door de genade van God kan er altijd een geur van Christus uit ons voortkomen. Dankzegging, lofprijs en aanbidding voor God zal uit ons leven voortkomen, ongeacht de omstandigheden.

“Mijn geliefde kome tot zijn hof en eet daarvan de kostelijke vrucht” (Hooglied 4:16). Alles wat ons leven (onze tuin) produceert is voor de Heer – niet om indruk te maken op andere mensen hoe geestelijk we zijn. Als je een getuigenis van je leven geeft, probeer anderen dan niet te laten zien wat een fantastisch mens je bent. Laat hen zien wat een fantastische Redder je hebt! Anders zullen je vruchten voor mensen zijn en niet voor de Heer. Hier zegt de bruid; “Alles in mijn tuin is alleen voor mijn Geliefde”.

Heeft God je gebruikt om iemand tot Christus te brengen? Verblijd je niet over wat jij hebt gedaan. Verblijd je met de engelen dat een zondaar berouw heeft gekregen. Hij is een bekeerling van de Heer en niet van jou. Als je een offer voor de Heer gebracht hebt, laat niemand daar van af weten. Waarom moeten we adverteren met onze offers? Gaat een vrouw, die haar echtgenoot innig lief heeft, de hele wereld vertellen wat ze allemaal voor hem doet en welke offers ze daarvoor brengt? Er zijn zoveel liefdevolle geheimen tussen een vrouw en haar echtgenoot. Er zouden ook liefdevolle geheimen tussen jou en de Heer moeten zijn. Misschien besteed je tijd alleen met de Heer – Goed. Maar waarom zou iemand anders daar weet van hebben? Een vrouw, die verliefd is op haar echtgenoot wil niet dat iemand weet van hun tijd samen. Daarom zegt Jezus ons de deur te sluiten als we bidden. Niemand zou moeten weten van de tijd die we doorbrengen met onze Geliefde.

Maar het is echt zeldzaam om dergelijke Christenen tegen te komen. De meeste van hen vertellen erg graag aan iedereen over hun offers en diensten voor de Heer – om daar zelf eer voor te ontvangen! Dat is het duidelijkste bewijs dat zij geen liefdesrelatie met de Heer hebben. Hooglied is een belangrijk boek voor al deze Christenen. Ik ben de Heer innig dankbaar dat Hij me eerst dit boek heeft laten bestuderen, toen ik aan mijn leven als Christen begon. Deze liefdesrelatie met de Heer zou de basis moeten vormen voor álles wat we voor Hem doen.

(Zac Poonen heeft zich 40 jaar ingezet voor het stichten van nieuwe gemeentes. Hij is de schrijver van 25 boeken over verdieping in het geloof)
Bron: http://www.cfcindia.com


Hoor! Mijn lief! Kijk! Hij komt, springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk! Hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom! Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, Mooi meisje, kom!

Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk.’ Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies. Nu de dag weer ademt en het duister vlucht - ga nu weg, mijn lief. Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen -
Hooglied 2:8-17

(Manna-vandaag.nl)

Lees meer...
 

Wandelen met God in de tuin

 

In het begin wandelde God in de avond door de tuin om de mens te ontmoeten. Lijkt het je niet geweldig om in de avondschemering de levende God, de Almachtige, de Schepper, te ontmoeten en met hem te wandelen? Gewoon even de dag doornemen en genieten? Dat kan.

 Jij kunt vandaag God ontmoeten en met hem wandelen. Zoals de mens in het begin gewend was zijn leven te delen met God, zo kan dat nu weer. Let maar eens op de parallel tussen het verhaal van Eva en het verhaal van Maria van Magdala.

Eva verlaat God in de tuin

In het begin was het goed. De mens leefde in de tuin van God, in de nabijheid van God. Maar op het moment dat de vrouw at van de verboden vrucht werd deze ontmoeting wreed verstoord. Het contact tussen God en de vrouw werd verbroken en haar man volgde haar. Met de zonde kwam ook de dood in de wereld en Adam en Eva werden uit de tuin verbannen. Wandelen met God was niet meer de dagelijkse realiteit.

Maria ontmoet God in de tuin

Duizenden jaren later is er een bijzondere ontmoeting in een tuin in de buurt van Jeruzalem. Jezus is opgestaan uit de dood en verschijnt als eerste aan… een vrouw. Aan een verdrietige Maria van Magdala. Ze zoekt een dode Jezus in het graf, maar vindt hem daar niet. In plaats daarvan ontmoet ze haar levende Heer in de tuin. Ze herkent hem eerst niet, maar gelooft en roept het even later uit tegen de discipelen van Jezus: ‘Ik heb de Heer gezien’. Het contact tussen God en de vrouw is hersteld in een ontmoeting in een tuin. Niet veel later hebben ook de mannen uit de groep discipelen hun Heer gezien.

Jezus dood en opstanding hebben er voor gezorgd dat het weer mogelijk is om God te ontmoeten. Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10: 22: ‘…laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof… .’ Je kunt God naderen of bij hem uit de buurt blijven. God ontmoeten of hem negeren.

Ontmoeting in een gebroken wereld

Jij kunt God ontmoeten. Dat is de mooiste boodschap die je kunt horen. Zwak deze niet af met opmerkingen als: Ja, maar we leven in een kapotte wereld. Het is hier geen paradijs. Niemand zal ontkennen dat deze wereld door en door slecht is. Waar het om gaat is dat Jezus de weg naar God geopend heeft. Jij kunt daardoor vandaag met God wandelen. God zoekt jou in de avondschemering. Maar waar God de schemering bedacht heeft, heeft de mens dit aangevuld met de gloeilamp, de TV en allerhande andere schermen met een verschillende diameter. Of we hebben het te druk met elkaar te ontmoeten in allerlei vergaderingen over hele belangrijke zaken. En God? Die wacht. Buiten in de avondschemering. Wil jij hem ontmoeten? Het kan.
 
http://web7.nl/blog/2011/12/wandelen-met-god-in-de-tuin/

 


Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Brief van Jezus
 
 
Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.
Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte.
Ik heb de hele dag gewacht want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten.
Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen…
Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt.
In de tijd dat Ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het ooit zult hebben. Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen.
Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent.
Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen,
toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel en aarde.
Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen.
Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden.
Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen,
zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.
Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is
en Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is
om te geloven wat Ik voor jou heb gedaan.
Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je om je heen ziet.
In de blauwe lucht en het groene gras.
Dat probeer Ik je te vertellen
als Ik je omhels met warme zonnestralen.
Roep Me …
Praat alsjeblieft met Me …
Vertel Me waarmee je zit.
Ik kan je echt helpen!
Als je voor Mij kiest kan Ik je fouten en tekortkomingen vergeven.
Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen.
Een leven zoals het leven bedoeld is.
Neem Me aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven.
Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen.
Ik zal je troosten als je verdriet hebt
en je hart laten zingen als je blij bent.
Kies voor Mij.
Ik heb al voor jou gekozen.
 
 
 
Jouw vriend Jezus

 Lees meer...
 
 
 
 
Brief van Jezus
 
Goede morgen, ik ben het, Jezus.
Vandaag zal ik al je problemen behandelen.
Onthoudt alsjeblieft dat ik daarbij je hulp niet nodig heb.
Als de duivel je een situatie bezorgd die je niet aan kan,
doe dan geen poging om het op te lossen.
Doe het dan rustig in de KVJ – bakje (Klussen voor Jezus)
Het zal behandeld worden in Mijn tijd, niet de jouwe.
Als het probleem in het bakje is geplaatst , blijf het dan niet vasthouden, en verwijder
het ook niet. Vast houden of verwijderen zal de oplossing gaan vertragen
Als het een situatie is waarvan je denkt dat je hem zelf af kunt handelen, raadpleeg me dan in gebed, om zeker te zijn dat het de juiste oplossing is.
Omdat Ik niet slaap, nog sluimer, is het voor jou niet nodig om slaap te verliezen.
Rust alsjeblieft Mijn kind.
Als je contact met Me zoekt,
Ik sta 24 uur van dag open voor jou
Ik hou van je en zal altijd bij je zijn, waar je ook heen mag gaan.
 
 
Je vriend Jezus
 

 Lees meer...
 
 
 
 
Vaders Liefdesbrief

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Mattheüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Efeziërs 1:4
Je bent geen vergissing Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Efeziërs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet 2 Corinthiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk 2 Corinthiërs 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2 Corinthiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?Johannes 1:12-13
Ik wacht op je Lucas 15:11-32

je Vader
Almachtig God

 Lees meer...
 
 
 
 
 
Mijn geliefd kind,

Weet je dat Ik mijn hemelse heerlijkheid,
die enorme majesteit, die vreugde en die kracht,
allemaal heb afgelegd, ook voor jou?
Weet dat Ik onbegrijpelijk veel van jou hou;

dat jij werkelijk kostbaar bent voor Mij?
Mijn kind, begrijp je het dan niet?
Zie je het dan niet?
Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?

Jij bent alles voor Mij!

Ik heb alles gegeven wat Ik had,
om je voor Mij terug te winnen.
Ik heb alles gedaan wat Ik kon,
om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef.
Er is voor Mij niets, absoluut niets,
dat meer waarde heeft dan jij, mijn geliefd kind.

Wat zou Ik doen zonder jou?
Waar zou Ik heengaan zonder jou?

Jij ligt me het meest aan het hart.
Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij.
Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd.
Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij.
Jij bent geschapen naar Mijn beeld.
Jij bent Mijn geliefden.

Mijn kind, geloof de leugens van de duisternis niet.
Mijn kind, wordt vrij!

Weet wie je bent! Ik hou van je!

De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou.
Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het.
Mijn kind, weet wie je bent.

Ik til je op, boven de hoogste bergen.
Ik ga met je mee, door de donkerste dalen.
Ik begeleid je als je door het water trekt.
Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan.

Je bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt.
Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb,
als Ik niet zielsveel van je houd?
Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld.
Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is,
krachtiger en mooier, dan alles wat je ooit
op deze wereld zult ontmoeten.

Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets.
Het is zelfs veel groter dan het heelal.
Omdat Ik groter ben dan het heelal.
Het heelal bevindt zich in Mij.
En Mijn liefde gaat uit naar jou.

Zul je het ontvangen? Wil je het geloven?

Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind.
Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.

Je bent van Mij. Wat er ook is. Wat er ook gebeurt.
En Ik ben van jou. Voor altijd.

Ik hou van je.

Jezus Christus.
 

Lees meer...
 
 
 
 
Een brief van Vader aan jou,

Mijn kind, Ik hou onvoorwaardelijk van je. Ik geef om je, puur zoals je nu bent. Ik maak geen onderscheid in goede of slechte christenen. Ik ben blij met ieder mens, Ik heb ze immers allemaal gemaakt.
Het maakt niet uit wat je aan de buitenkant doet. Het maakt Mij uit hoe je aan de binnenkant bent.
Ik ken jou hart. Zelfs beter dan jij je eigen hart kent. Ik weet altijd waar je aan denkt, en weet altijd wat je dwars zit.
Het doet mij goed als jij elke dag bij mij komt. Elke dag zie ik je verlangen naar meer van Mij, en Ik zal je alles geven.
Vertrouw Mij. Ik ga je helpen.
Ik werk vanuit je hart. Ik woon in je hart. Ik leef in jou.
Ik wil je zo veel dingen leren. En je kunt zo veel dingen weten, maar daar gaat het niet om.
Ik wil dat je bij Me bent.
Ik hou van je. En het enige wat Ik van jou verlang is dat je ook van Mij houdt.
Jou hart is een hart van liefde, omdat Ik in jou hart woon. Blijf kijken naar je hart, dat doe Ik ook.
Ik wil je helpen met alles waar je mee zit. Ik wil bij je zijn, en je troosten als het nodig is. Ik wil voorzien waar het nodig is.
Ik wil dat je gelukkig bent.
Je bent bij Me geweest, en Ik heb gehoord en gezien hoe je je voelt. Ik weet hoe je je voelt, want eens heb Ik het zelf ook gevoeld.
Ik begrijp je.
Ik ben jou God. Ik zie, dat jij op Mij vertrouwt. Ik zie, dat je Mij zoekt. En Ik zal je zegenen. Ik alleen.
Ik vind je mooi. Ik vind je het meest mooie wat ik ooit heb bedacht. Je lijkt op Mij.

Richt je op Mijn liefde. Ik zal vanuit jou hart gaan werken. Ik zal de mensen om je heen laten zien dat Ik in jou woon. Dat hoef je niet zelf te doen.
Ik vraag van je om bij Mij te zijn. En met mij te praten, over alles waar je maar over kunt praten. Ik wil graag dat we twee hele goede vrienden worden, die alles met elkaar delen.
Vraag het Mij, en Ik zal het je geven. Dat beloof ik je.
Vertrouw me, als een kind dat zijn Vader vertrouwt.
Blijf bij Mij, en verlaat nooit Mijn voetsporen die Ik heb achtergelaten voor jou. Je ziet ze staan in Mijn Woord.
Ik ga je helpen, zoals Ik je altijd geholpen heb.
Kom bij Mij, ik ga je rust geven. Ga genieten van Mij, zoals ik geniet van jou. Kijk eens naar Mijn werk, dat Ik gedaan heb ik jou leven. Geniet er van. Ik weet nog hoe je leerde praten, en Ik weet nog hoe je leerde fietsen. Ik heb genoten. Echt.
Geniet nu van Mij. Ik ga je nieuwe dingen leren. Geniet er van, hoe Ik het voor jou gaan doen. Want alleen Ik ga het voor je doen. Alleen Ik kan je helpen. De wereld heeft geen oplossingen meer, ze hebben alles geprobeerd. Maar alleen Ik ben goed.

Ik weet dat je nu denkt, maar mijn problemen dan?
Vergeet ze even. Kom even bij Mij. Ik heb je nodig. Ik wil je namelijk vullen met Mijn liefde. Laat Me bij je zijn.
Kom, en Ik zal je rust geven.
Kom, en Ik zal je zegenen.
Kom, en Ik zal alles met je delen.
Kom, en Ik zal je zeggen wat ik wil zeggen.
Kom, en Ik zal naar je luisteren, Ik zal je helpen, Ik zal er altijd voor je zijn.
Maar kom.

Ik heb grote plannen met jou, vergeet dat niet.
Vind je rust bij Mij. Dat heb je nodig.

Ik wacht geduldig op je,
Je allerbeste Vader. God

 


Lees meer...
 
 
 
 
 
Mijn kind,

het leven dat Ik je gegeven heb, is sterker
dan de machtigste krachten van dood en vernietiging.
Ik heb jou gevuld met Mijn Heilige Geest.
Ik heb Mijn levenskracht in jou gebracht.
Ik ben de God die IN JOU is.

Ik ben niet ver weg,
maar Ik ben Immanuel, God met JOU!

Overal waar jij loopt of gaat.
Overal waar jij zit of staat.
Ik ben er.
Ik ben daar waar jij bent.
Ik ben jouw God. Jouw Vriend.

Ik wil dat je weet, Mijn kind, dat Ik om je geef.
Dat Ik van je houd. Dat Ik altijd bij je ben.

Twijfel daar nooit aan.

Laat de vreugde van Mijn aanwezigheid in je hart zijn.
Laat het leven dat Ik je heb gegeven, vrijuit in je stromen.
Ik heb je geen geest van angst of van wanhoop gegeven,
maar de Geest die eeuwig leven geeft.

Laat Mijn Geest vandaag in je hart zijn, Mijn kind.

En geniet van Mij.

Ik ben bij je. Altijd. Elke dag van je leven.
Ik heb JOU uitgekozen om van Mij te zijn, zegt God.
Ik heb je uit het vuil en de duisternis van deze wereld gehaald.

Ik ben Degene geweest die om jou gaf, altijd.
En Ik zal je laten zien dat
Mijn liefde voor jou nooit zal ophouden.

Ik ben God. En Ik ben waarheid.
Je kunt me echt vertrouwen, Mijn kind.
Ik zal je niet laten zitten.

Ik zal je redden, als je Mij roept.
Ik zal je troosten als je het naar Me uitschreeuwt.

Ik zal je altijd helpen.

Laat deze waarheid tot in het diepst van je hart doordringen.
Denk erover na.
Praat er met Mij over.
Houd het voor ogen.

Ik ben de Heer die jou helpt en die jou geneest,
Mijn geliefd kind.

Ik ben niet die drukke vader die je gekend hebt.
Ik ben niet die vader die het eigenlijk
niets kon schelen wat jij nodig had.
Ik ben niet die papa die kwaad werd,
als jij iets verkeerd deed.

Ik ben de Heer, de God die jou kent,
die om jou geeft,
en die niets liever wil dan steeds meer
zorgen voor alles wat er
in jouw leven gebeurt.

Als je in Mij rust, als je Mij in jouw leven laat regeren,
als je Mijn hand toestaat om dingen voor je uit te werken,
dan zul je het zien.

Je zult het ervaren. Je zult Mij vinden.

Ik ben er.

Laat los.
Laat de dingen waar je je zorgen over maakt los.

En kom tot rust in Mij.

Ik ben er.

Hier.

Bij jou.

Nu.

En voor altijd.

IK BEN!

Rust uit bij Mij.

Ik hou van jou.

Kijk naar de sterren aan de hemel.
En wees je bewust van Mijn kracht.
Van Mijn macht.
Van mijn liefde voor jou die nooit ophoudt.

Deze liefde is echt.
Zo echt als het heelal dat je ziet.
Het is zelfs groter dan deze
schijnbaar oneindige ruimte.

Mijn liefde gaat verder...

En Mijn liefde is er altijd. Bij jou. In jou. Voor jou.

Het is jouw schat. Je grootste rijkdom.

Voor altijd.


Je opgestane Heer en Redder,

Jezus Christus!
 

Bron : Real-life.nl
 Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl