Welkom in de Tuin van God
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Tuin van God!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
092landschap1.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stream
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.gif picture by riaRIJKERS2
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
Welkom in
 
 Tuin van God
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Wandel in vrede in de Tuin van God.
Geniet met volle teugen
Laat het voor je zijn
als een Oase.
Een plek van rust en vrede.
 
 
 
  
 
De Here God heeft alles gemaakt.
en het was goed!
God en God alleen.
Aan Hem alle eer.
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
Garden path
 
 
"If you planted hope today
In any hopeless heart.
If someone's burden was lighter
Because you did your part."
"If you caused a laugh
That chased some tears away.
If tonight your name is named
When someone kneels to pray.
Then your day has been well spent."

~Author Unknown~
 
 
Vertaling:
 
 
 
Tuinpad
 
"Als je geplant hopen vandaag
In ieder hopeloze hart.
Als iemand last lichter was
Omdat je hebt je deel. " "Als je veroorzaakt een lach
  Dat joeg een paar tranen weg.
Als vanavond je naam wordt genoemd
Wanneer iemand knielt om te bidden.
Dan is je dag is goed besteed. "

~ AuthorUnknown ~
 Reacties
 
 
 
 
 
De tuin van God
 
Soms loop ik in het park door een veld van madelieven
dan zingt het in mijn hart hier plantte God Zijn Liefde
zo was het al in den Beginne
zo is het nog altijd
hier komt een mens bij zinne
hier is het dat ik blijf
dit veld niet meer verlaten
niet meer terug naar 't beton naar die overvolle straten
als dit eens duren kon
ik pluk en vlecht een krans
geef ze thuis wat water
nooit had de kamer deze glans
door hen groet mij de Vader
 Reacties
 
 
 
A day in the Garden of God.
 
 
I look around and see all types of wonderful fauna and exotic flowers.

The beauty and fragrance lasts for months, not just hours.

There are myriads of ponds with an array of bright picturesque water lilies and other plants in bloom.

It is constant reminder that in my heart for Gods love there will always be room.

 

This is part of the divine mystery and artistry of God in which we all belong .

Walk along the garden and you will always find benches to rest a while.

A gardener will always be there to greet you with a smile.

Sit down for a while; embrace the serenity and divinity of all life.

 

A sense of oneness overcomes you.

You are one with creation; there is never any strife.

If you are thirsty, the gardener will ask you if you would like a drink.

It is freely given, a divine link.

 

The tall trees give you shade in the noontide hour.

With each ray that filters through the tall leafy branches, you feel the divine power.

It is time to move on, you walk along the cobblestone path.

 

You share a joke with a fellow traveller; you both enjoy a good laugh.

Suddenly the songs of the birds above interrupt your thoughts.

They are singing your special song.

 

This day, this moment in time you know you can do no wrong.

You watch them fly into the distance, where the earth meets the sky.

You watch them fly away, you give thanks to God and gently say Goodbye.

Your walk in God’s garden is now almost at a close.

 

The Gardener hands you a rose.

Then in an instant you wake up, it is daybreak.

You have memories of sitting beside a gentle lake.

Suddenly you find rose petals on your pillow.

 

God in fact did give you a rose.

What will you do with that rose?
 
 
@ Andrew Pell
 
 
Vertaling:
 
 
Een dag in de tuin van God.
 
Ik kijk rond
en zie alle soorten van prachtige flora en exotische bloemen.
De schoonheid en geur duurt maanden,
niet alleen uren.
Er zijn talloze vijvers met een raster van heldere pittoreske waterlelies
en andere planten in bloei.
Het is een constante herinnering dat in mijn hart
voor Gods liefde is er altijd ruimte zal zijn.
Dit is onderdeel van het goddelijke mysterie en kunstzinnigheid van God
waarin wij allen deel van uitmaken.
Loop langs de tuin
en vindt u altijd bankjes om uit te rusten.
Een tuinman zal er altijd zijn om je te begroeten met een glimlach.
Ga zitten voor een tijdje,
omarmen de sereniteit en goddelijkheid van al het leven.
Een gevoel van eenheid overwint u.
Je bent een met de schepping,
er is nooit een strijd.
Als je dorst hebt, zal de tuinman vragen of u wilt een drankje.
Het wordt vrij gegeven, een goddelijke link.
De hoge bomen geven u schaduw in de middag uur.
Bij elke straal die filters door het hoge groene takken,
voel je de goddelijke macht.
Het is tijd om verder te gaan,
loop je langs de geplaveide pad.
Je deelt een grap met een medereiziger,
je zowel genieten van een goede lach.
Plotseling werd de liederen van de vogels boven onderbreken je gedachten.
Ze zingen uw speciale lied.
Deze dag, dit moment weet je dat je kunt niets verkeerd doen.
Je kijkt ze vliegen in de verte, waar de aarde aan de hemel.
Je kijkt ze wegvliegen,
geef je dank aan God en voorzichtig afscheid te nemen.
Uw wandeling in God?'s Tuin is nu bijna op zijn einde.
The Gardener geeft je een roos.
Dan in een oogwenk je wakker wordt, is het aanbreken van de dag.
Je hebt herinneringen aan zat naast een zacht meer.
Opeens vind je rozenblaadjes op je kussen. God in feite heb je een roos.
Wat ga je doen met die roos?
 
@ Andrew Pell
 
 
 
 
 

Reacties
 
 
 
 
In the garden of God
 
 
In the most beautiful of gardens,
most carefully tended, there is an
occasional rosebud that never opens.
in all respects that rose is like
all the others, but some unseen cause
keeps it from blooming.
It wilts and fades away without coming
to its radiant unfolding.
 
What happens in nature's garden
occasionally happens in God's family.
A baby is conceived, beautiful and precious,
but with some unseen, mysterious band
sealing that life so it never comes to
its rightful unfolding.
 
This child, too, like the bud that
never opens, gradually fades
and is gathered back into God's
heavenly garden of souls-where all
imperfections are made perfect.
Where all injustices are made right,
where all mysteries will finally
be explained, where all sorrows will
finally be turned to joy!
 
Autor unknown
 
 
Vertaling:
 
In de tuin van God

In het mooiste van tuinen,
meest zorgvuldig onderhouden,
is er een af en toe rosebud die nooit geopend.
in alle opzichten die roos is als alle anderen,
maar een onzichtbare oorzaak houdt het van bloei.
Het verwelkt en verdwijnt
zonder dat het zijn stralende ontvouwen.
Wat gebeurt er in de tuin van de natuur af en toe
gebeurt er in het gezin van God.
Een baby is verwekt,
mooi en kostbaar, maar met een onzichtbare, mysterieuze band
afdichten dat het leven,
zodat het nooit meer gaat om de rechtmatige ontplooiing.
Dit kind, ook, net als de knop die nooit opent,
verdwijnt geleidelijk en wordt verzameld terug
in Gods hemelse tuin
van zielen-waar alle onvolkomenheden worden gemaakt perfect.
Waar alle onrechtvaardigheden zijn recht gemaakt,
waar alle mysteries zal uiteindelijk worden verklaard,
waar alle verdriet zal eindelijk wendde zich tot vreugde!
 
autor onbekend
 
 
 

Reacties
 
 
 
 
 
FLOWER'S OF GOD'S GARDEN
 
 
We are the flowers of God's garden
with stems, roots and seeds
Our soil deep in the earth
is food for our needs
Now we've been planted
We are a beauty of God's gift
As he protects his garden
and sends rain to give us a lift
The sun shines down from high
opening up our bloom
Then God blankets us from destruction
in a world full of doom
Our thorns grow strong and prickly
as a hard cover of sin
But God begins to pick those thorns
to shed us of our sins
We once were just a seed
that sprouted up with time
We have now become God's flower
and faith in us you will find
Our seed has been planted
Our faith we must find
with hopes of a great future
in God we seek to find
Our root is our soul
planted deep into the earth
we search among the soil
to show others their worth
Our stem is our body
the temple of the Lord
as we sprout from the ground
God protects us from the swarm
As the thorns began to emerge
that's full of sin and pain
God picks them one by one
To bring us happiness again
As the bud begins to bloom
from the love that he has shared
For he has always been a part of us
to free us from despair
 
 
@ Carla Lee Davis
 
 
Vertaling:
 
Wij zijn de bloemen van de tuin van God
met stengels, wortels en zaden
Onze bodem diep in de aarde is voedsel voor onze behoeften
Nu we hebben geplant
Wij zijn een schoonheid van Gods gave
Terwijl hij beschermt zijn tuin
en laat het regenen om ons een lift
De zon schijnt af van hoge openstelling van onze bloei
En God dekens ons van de ondergang
in een wereld vol van de ondergang
Onze doornen groeien sterk en stekelige
als een harde kaft van de zonde
Maar God begint te plukken die doornen
om ons te werpen van onze zonden
We hebben een keer waren gewoon
een zaadje dat gekiemde up met de tijd
We zijn nu Gods bloem en geloof in ons vindt u
Onze zaad is geplant
Ons geloof we moeten vinden met de hoop van een grote toekomst
in God proberen we te vinden
Onze wortel is onze ziel diep geplant in de aarde
we zoeken tussen de bodem om te laten zien anderen hun waarde
Onze stam is ons lichaam de tempel van de Heer
zoals we spruit uit de grond
God beschermt ons tegen de zwerm
Zoals de doornen begon te ontstaan
dat vol is van zonde en pijn
God haalt ze een voor een
Om ons geluk weer
Als de knop begint te bloeien van de liefde die hij heeft gedeeld
Want hij is altijd een deel van ons om ons te bevrijden van wanhoop  
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
God schilderde met warme kleuren
 
God schilderde met warme kleuren Zijn mooie schepping op het doek.
Maar door de zondeval ‘t gebeuren kwam daarover de zondevloek.

Glorie en glans werden verbroken Gods schepping viel in duisternis.

Zijn hart dat voelde als gebroken omdat er sindsdien zonde is.

Gods schepping werd niet afgeschreven God immers had de wereld lief.

Dat staat ook duidelijk beschreven in ’s Bijbels evangeliebrief.

Want God heeft ons Zijn zoon gezonden in de gedaante van een kind.

De Mensenzoon die zonder zonde voor ons de weg naar God weer vindt.

Hij die voor ons het kruis wou dragen voor onze schulden heeft geboet.

Hij zorgde in Zijn levensdagen voor ons dat God weer kan ontmoet.

God zal Zijn schepping eens vernieuwen alles krijgt dan een nieuwe glans.

Het laat ons mensen dan benieuwen naar Gods geboden nieuwe kans.

God heeft het kwaad dan overwonnen waarmee de strijd is aangegaan.
De strijd die eertijds is begonnen maar daarna nooit meer zal bestaan.
 
Justus van Tricht

 

Reacties
 
 
 
 
Het kleurenpalet van God
 
Kleurenpalet als een gebed
Laat maar gebeuren vrij van een wet.
Schilder Uw kleuren diep in mijn ziel speels neergezet
Schepper, voor wie ik kniel.
Penseel Uw wondere dimensie:
Geloof, hoop en liefde Uw heilige drie
als schepping van U Heer
zonnig en rein
opdat ze door U getuigen zijn.
Jezus, o oorsprong van al wat ik zie
schep tot een veelvoud in volkomen harmonie:
Uw kleurenwonder Uw eeuwige drie.
 
 
Reacties
 

 
 
God's garden poem
 
God made a beatous garden
With lovely flowers strown,
But one straight, narrow pathway
That was not overgrown.
And to this beauteous garden
He brought mankind to live,
And said: "To you, my children,
These lovely flowers I give.
Prune ye my vines and fig trees,
With care my flowerets tend,
But keep the pathway open
Your home is at the end."
Then came another master,
Who did not love mankind,
And planted on the pathway
Gold flowers for them to find.
And mankind saw the bright flowers,
That, glitt'ring in the sun,
Quite hid the thorns of av'rice
That poison blood and bone;
And far off many wandered,
And when life's night came on,
They still were seeking gold flowers,
Lost, helpless and alone.
O, cease to heed the glamour
That blinds your foolish eyes,
Look upward to the glitter
Of stars in God's clear skies.
Their ways are pure and harmless
And will not lead astray,
Bid aid your erring footsteps
To keep the narrow way.
And when the sun shines brightly
Tend flowers that God has given
And keep the pathway open
That leads you on to heaven.
 
 
 
 
 
 
Vertaling:
 
 
 
 
God's Garden gedicht

God maakte een beatous tuin  
Met prachtige bloemen strown,  
Maar een rechte, smalle weg   D
at was niet overwoekerd.  
En om dit schoone tuin  
Hij bracht de mensheid om te leven,  
En zei: "Tot u, mijn kinderen,  
Deze prachtige bloemen die ik geef.  
Snoei gij mijn wijnstokken en vijgenbomen,  
Met zorg mijn bloempjes hebben de neiging,  
Maar houd het pad geopend
  Uw huis is aan het eind. "
Toen kwam een andere meester,  
Die niet van de mensheid,  
En geplant op de weg  
Gouden bloemen voor hen te vinden.  
En de mensheid zag de heldere bloemen,  
Dat glitt'ring in de zon,  
Heel verborg de doornen van av'rice  
Dat gif bloed en bot;  
En ver weg veel gezworven,  
En wanneer het leven 's nachts kwam op,  
Ze waren nog op zoek naar goud bloemen,  
Verloren, hulpeloos en alleen.
O, niet langer de glamour luisteren  
Dat blinds uw dwaze ogen,  
Kijk omhoog naar de glitter  
Van sterren in een heldere hemel van God.  
Hun wegen zijn puur en onschuldig  
En zal niet op een dwaalspoor leiden,  
Bied hulp uw dwalende voetstappen  
Om de smalle weg te houden.  
En als de zon schijnt fel  
Tend bloemen die God heeft gegeven  
En houd het pad geopend  
Dat leidt je op naar de hemel.
 
door Robert Frost
 
 
 
 
Reacties
 
 
God's Garden
 
We are all flowers in God's Bouquet
And He tends to us all night and day.
He gives us water and also sunshine, A
long with food on which we dine.
We are all included no one is left out,
But we cannot grow if there is any doubt.
It is up to us to decide where we want to grow,
We won't grow at all if the Lord we don't know.
Life can be beautiful for those who believe,
There is no end to the blessings we receive.
If we will but trust Him to fulfill our needs,
We become pretty flowers when He plants the seeds.
We must help God cultivate us so we can survive,
And let Him know we are glad we are to be alive.
It isn't much effort to ask Him always to bless,
He loves his flowers and will take care of the rest.
A beautiful garden is waiting up there,
Where we will be transplanted without care.
This beautiful garden will never wilt and die,
We will love forever in our home in the sky.
Jesus will be there in person to see that we grow,
And watch over us forever for He loves us so.
Just like He has watched over us here on this earth,
When Jesus transplants us we will have new birth.

Author Jack Young Copyright © February 28, 2010
 
 
 
Vertaling:
 
Tuin van God
 
We zijn allemaal bloemen in Boeket van God
en Hij heeft de neiging om ons de hele nacht en dag.
Hij geeft ons water en ook de zon,
samen met voedsel waarop wij dineren.
We zijn allemaal inbegrepen niemand wordt buitengesloten,
Maar we kunnen niet groeien als er enige twijfel.
Het is aan ons om te besluiten waar we willen groeien,
zullen wij niet groeien helemaal als de Here we niet weten.
Het leven kan mooi zijn voor degenen die geloven,
is er geen einde aan de zegeningen die we ontvangen.
Als we maar op Hem vertrouwen om aan onze behoeften te voldoen,
We worden mooie bloemen toen Hij plant de zaden.  
We moeten helpen God te cultiveren ons zodat we kunnen overleven,
en laat hem weten dat we zijn blij dat we zijn om te leven.
Het is niet veel moeite om altijd vragen Hem te zegenen,
Hij houdt van zijn bloemen en zal zorg dragen voor de rest.
Een prachtige tuin wacht daar, waar we zullen worden getransplanteerd zonder zorg.
Deze prachtige tuin zal nooit verwelken en sterven,
zullen we voor altijd liefde in ons huis in de hemel. J
ezus zal er persoonlijk om te zien dat we groeien,
En altijd over ons waken, want Hij heeft ons zo.
Net zoals Hij heeft bewaakt ons hier op deze aarde,
Toen Jezus transplantaties ons zullen we nieuwe geboorte hebben.
 
Auteur Jack Young Copyright © 28 februari 2010
 
 


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl